SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.

Factory Automation & Panel Builder Specialist.

การควบคุมระยะไกล

คุณสามารถสั่งงานผ่านระบบโครงข่ายไร้สายส่วนตัวได้ถึง 10 กิโลเมตร เหมาะสำหรับระบบ ฟาร์มปศุสัตว์ การสูบน้ำ ส่งน้ำ หรือเป็นเป็นการสื่อสารของระบบอัตโนมัติระหว่าง สถานี ต่อ สถานี

  |  
Powered by Webiz!
SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.
SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.
srisiri.co.th
13201
9813
19 ธันวาคม 2013
19 กุมภาพันธ์ 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@srisiri.co.th

@bizshop.asia

@srisiri.co.th

@srisiri.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว