SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.

Factory Automation & Panel Builder Specialist.

Home
เราคือ บริษัทที่รับออกแบบและผลิต
ตู้สวิทซ์บอร์ดมานานนับ 10ปี จาก
ประสบการณ์  ที่ผ่านมาเรายึดมั่นใน
คุณภาพของชิ้นงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า
เป็นสำคัญโดยเริ่มจาก การออกแบบ
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ผ่านมาตรฐาน
สากลรับรองวางแผนการผลิตที่ชัดเจนตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อน
ส่งมอบจากวิธีปฎิบัติ อย่างยาวนาน และต่อเนื่อง ทำให้พบว่า
 "ถูกต้อง ปลอดภัย ใด้มาตรฐาน"
เป็น ปรัชญา ของทีมงานตลอดมา

ปัจจุบันได้พัฒนาระบบงานที่ร่วมสมัย สอดคล้องกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความรวดเร็วถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ โดยที่ออกแบบสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้กับ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมทั่วไป ด้วย
การผสมผสานพาเนลควบคุมพีแอลซี ดีซีเอส สกาด้า ระยะใกล้ จนถึงระบบการควบคุมและรายงานผลระยะไกล ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
การสร้างสรร ผลงานออกสู่ตลาด จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ถือเป็นความภูมิใจ ทีมาจากปรัชญา 
"ถูกต้อง ปลอดภัย ใด้มาตรฐาน" 

  |  
Powered by Webiz!
SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.
SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.
srisiri.co.th
13193
9805
19 ธันวาคม 2013
19 กุมภาพันธ์ 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@srisiri.co.th

@bizshop.asia

@srisiri.co.th

@srisiri.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว