หน้าที่ของเรา

เราคือ บริษัทที่รับออกแบบและผลิต
ตู้สวิทซ์บอร์ดมานานนับ 10ปี จาก
ประสบการณ์ ที่ผ่านมาเรายึดมั่นใน
คุณภาพของชิ้นงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า
เป็นสำคัญโดยเริ่มจาก การออกแบบ
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ผ่านมาตรฐาน
สากลรับรองวางแผนการผลิตที่ชัดเจนตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อน
ส่งมอบจากวิธีปฎิบัติ อย่างยาวนาน และต่อเนื่อง ทำให้พบว่า
“ถูกต้อง ปลอดภัย ใด้มาตรฐาน”
เป็น ปรัชญา ของทีมงานตลอดมา

SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD. Thai company was  establised in 2009.
Main business as electrical switch board panel builder,Factory automation panel control unit. We concentrate on standardization  approved part to build products for our customer.Our team always finds the “correct, safety and standards” is our philosophy. So all products worked strongly at long term.   The staffs have built and developed innovative systems all the time. An example products in programable control can be integrated network with internet support Internet of Think (IoT).

Suitable for smart home ,smart farm,smart factory and others.