ผลงานที่ผ่านมา

ตู้จ่ายไฟฟ้าสำหรับงานกลางแจ้งขนาด 160A.และ 400A.

งานประกอบตู้MDB1600A.
Outdoor Type.

MDB 1600A. Outdoor.
ผลิดเสร็จนำไปติดตั้งไซท์งาน

MDB1600A. with capacity bank

ภายนอกแผงควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับโรงเรือนระบบ
Evaporate

ภายในแผงควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับโรงเรือนระบบ
Evaporate