Introduction

เราคือ บริษัทที่รับออกแบบและผลิต
ตู้สวิทซ์บอร์ดมานานนับ 10ปี จาก
ประสบการณ์ ที่ผ่านมาเรายึดมั่นใน
คุณภาพของชิ้นงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า
เป็นสำคัญโดยเริ่มจาก การออกแบบ
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ผ่านมาตรฐาน
สากลรับรองวางแผนการผลิตที่ชัดเจนตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อน
ส่งมอบจากวิธีปฎิบัติ อย่างยาวนาน และต่อเนื่อง ทำให้พบว่า
“ถูกต้อง ปลอดภัย ใด้มาตรฐาน”
เป็น ปรัชญา ของทีมงานตลอดมา

SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD. Thai company establised in 2009.
Main business as electrical switchboard panel builder,Factory automation panel control unit.
We concentrate on standardization approved part to build products for our customer.
Our team always finds the “correct, safety and standards” is our philosophy. So all products
worked strongly at long term.
The staffs have built and developed innovative systems all the time. An example products
in programable control can be integrated network with internet support Internet of Think (IoT).
Suitable for smart home ,smart farm,smart factory and others.

Introduction

เราคือ บริษัทที่รับออกแบบและผลิต
ตู้สวิทซ์บอร์ดมานานนับ 10ปี จาก
ประสบการณ์ ที่ผ่านมาเรายึดมั่นใน
คุณภาพของชิ้นงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า
เป็นสำคัญโดยเริ่มจาก การออกแบบ
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ผ่านมาตรฐาน
สากลรับรองวางแผนการผลิตที่ชัดเจนตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อน
ส่งมอบจากวิธีปฎิบัติ อย่างยาวนาน และต่อเนื่อง ทำให้พบว่า
“ถูกต้อง ปลอดภัย ใด้มาตรฐาน”
เป็น ปรัชญา ของทีมงานตลอดมา

SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD. Thai company establised in 2009.
Main business as electrical switchboard panel builder,Factory automation panel control unit.
We concentrate on standardization approved part to build products for our customer.
Our team always finds the “correct, safety and standards” is our philosophy. So all products
worked strongly at long term.
The staffs have built and developed innovative systems all the time. An example products
in programable control can be integrated network with internet support Internet of Think (IoT).
Suitable for smart home ,smart farm,smart factory and others.

เกี่ยวกับเรา

การสร้างสรร ผลงานออกสู่ตลาด จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ถือเป็นความภูมิใจ ทีมาจากปรัชญา
“ถูกต้อง ปลอดภัย ใด้มาตรฐาน”

ผลงานที่ผ่านมา

ตู้จ่ายไฟฟ้าสำหรับงานกลางแจ้งขนาด 160A.และ 400A.

งานประกอบตู้MDB1600A.
Outdoor Type.

MDB 1600A. Outdoor.
ผลิดเสร็จนำไปติดตั้งไซท์งาน

MDB1600A. with capacity bank

ภายนอกแผงควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับโรงเรือนระบบ
Evaporate

ภายในแผงควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับโรงเรือนระบบ
Evaporate

ติดต่อเรา

50 หมู่ที่ 1 ต.นามะตูม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
20140 tel/fax 66 38 198578